FLAT INSOLE
模具代碼
FLAT INSOLE
產品厚度
KC-03673
模具代碼
KC-03673
產品厚度
front 3mm/ heel 7mm
KC-03632
模具代碼
KC-03632
產品厚度
front 2mm/ heel 5mm
KC-0722
模具代碼
KC-0722
產品厚度
front 2mm/ heel 3mm
KC-0722
模具代碼
KC-0722
產品厚度
front 2mm/ heel 3mm
KC-03732
模具代碼
KC-03732
產品厚度
front 5mm/ heel 5mm
KC-0365
模具代碼
KC-0365
產品厚度
front 3mm/ heel 5mm
KC-0302
模具代碼
KC-0302
產品厚度
front 3mm/ heel 5mm
KC-111
模具代碼
KC-111
產品厚度
front 3mm/ heel 5mm
KC-0312
模具代碼
KC-0312
產品厚度
front 3mm/ heel 5mm
KC-0302 + POLIMAX
模具代碼
KC-0302 + POLIMAX
產品厚度
front 3mm/ heel 8mm
KC-0312
模具代碼
KC-0312
產品厚度
front 3mm/ heel 5mm
KC-0365
模具代碼
KC-0365
產品厚度
front 3mm/ heel 5mm
KC-0302
模具代碼
KC-0302
產品厚度
front 3mm/ heel 5mm
FLAT INSOLE +EVA
模具代碼
FLAT INSOLE +EVA
產品厚度
front 3mm/ heel 5mm
KC-03696
模具代碼
KC-03696
產品厚度
front 3mm/ heel 5mm
KC-03110
模具代碼
KC-03110
產品厚度
front 4mm/ heel 5.5mm
FLAT INSOLE
模具代碼
FLAT INSOLE
產品厚度
front 5mm/ heel 5mm
KC-0302+PADs
模具代碼
KC-0302+PADs
產品厚度
front 3mm/ heel 5mm
KC-0306
模具代碼
KC-0306
產品厚度
front 5mm/ heel 7mm
KC-03769
模具代碼
KC-03769
產品厚度
front 5mm/ heel 5mm
KC-03785
模具代碼
KC-03785
產品厚度
front 5mm/ heel 6.5mm
馬上與坤璜聯繫

如您對我們的樣品及服務有興趣,歡迎您與我們洽談,您可以e-mail方式留下您的訊息或是採用line線上詢問!!

 

因商業保密原則,POLIYOU®樣品皆無法提供品牌策略客戶之商品,本列商品皆為坤璜研發之基礎商品,您可以直接採用我們的基礎商品做為您樣品的鞋墊,也可以我們的基礎商品做為您研發的基石。